Aktualności

Zmiany w prawie wodnym 2017

Dodany przez w wt, 08/08/2017 - 8:11
W dniu 20 lipca 2017 r. sejm przyjął nową ustawę – Prawo wodne. Nowe przepisy dot. gospodarowania wodami w Polsce mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Nowe Prawo wodne wprowadza wiele zmian w stosunku do obowiązującej obecnie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229). Czytaj dalej

Wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2015

Dodany przez w pon, 16/02/2015 - 8:24
W sierpniu zostało wydane Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2014 roku w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2015 (M.P. 2014. 648). Obwieszczenie to przedstawia: górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – Czytaj dalej

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami ważne jeszcze przez rok

Dodany przez w pon, 26/01/2015 - 8:20
Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21), z dniem 23 stycznia 2015 r. miały stracić ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed 23 stycznia 2013 r. Jednak termin ważności decyzji z zakresu gospodarowania odpadami został przesunięty o rok. Zmianę tę wprowadziła nowelizacja ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.122), zgodnie z którą wydane Czytaj dalej

Ewidencja odpadów po nowemu

Dodany przez w nie, 18/01/2015 - 12:09
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wzory dokumentów dotyczących ewidencji odpadów. Pojawił się również nowy dokument – karta ewidencji odpadów niebezpiecznych. Nowe dokumenty można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014.1973). Nowe wzory dokumentów dotyczą: karty przekazania odpadów (KPO), karty ewidencji odpadów (KEO), karty komunalnych Czytaj dalej

Nowy katalog odpadów

Dodany przez w wt, 13/01/2015 - 13:11
Od początku stycznia 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923). Nowy katalog wprowadzono z uwagi na wejście w życie nowej ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. transponującej do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Zgodnie z art. 250 ust. 1. ustawy Czytaj dalej

Kończą się terminy obowiązywania zezwoleń odpadowych

Dodany przez w pon, 08/12/2014 - 12:54
Do 23 stycznia 2015 r. będą obowiązywały zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie „starej” ustawy o odpadach. Obowiązek uzyskania nowych zezwoleń odpadowych wprowadziła ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21 ze zm.). Zgodnie z art. 232 tej ustawy: Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się Czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dodany przez w pon, 03/11/2014 - 12:17
W imieniu spółki Ecer Technika Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 92/94 zapraszam wszystkich potencjalnych zainteresowanych wykonaniem analizy prawnej dla przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu systemu informatycznego klasy B2B integrującego zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami w MSP w ramach projektu WND-POIG.08.02.00-30-204/14. zaproszenie, formularz Z wyrazami szacunku Jacek Zandecki Prezes Zarządu Ecer Czytaj dalej

Nowa lista instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego

Dodany przez w śr, 17/09/2014 - 12:22
Równocześnie z nowelizacją Prawa Ochrony Środowiska weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014.1169). Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z obowiązku dostosowania polskich przepisów do zmian wprowadzonych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE która to poszerzyła listę instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, Czytaj dalej