Wyjaśnienia

Czy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego wstrzymuje wykonanie decyzji?

Dodany przez w wt, 16/05/2017 - 8:56
Skarga do WSA nie wstrzymuje wykonania zaskarżanej decyzji. Decyzja może zostać wstrzymana w przypadku, gdy do skargi dołączysz wniosek o jej wstrzymanie. Sąd może orzec wstrzymać wykonywanie decyzji w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Odwołanie się od decyzji do SKO w ustawowo określonym terminie Czytaj dalej

Ile kosztuje postępowanie przed SKO a potem sądami?

Dodany przez w wt, 16/05/2017 - 8:54
Odwołanie od decyzji skierowane do SKO jest bezpłatne. Opłatę skarbową ponosisz jedynie w przypadku ustalenia pełnomocnictwa – 17 zł za każdego pełnomocnika. W przypadku, gdy nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez SKO, możesz ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Zaskarżenie decyzji SKO jest płatne. Koszty opłaty sadowej są uzależnione od rodzaju zaskarżanej decyzji. Wysokość opłat sądowych Czytaj dalej

Jak bronić się przed donosami złośliwego sąsiada?

Dodany przez w wt, 16/05/2017 - 8:52
Mimo, iż działasz zgodnie z prawem, posiadasz wszystkie niezbędne pozwolenia a przeprowadzone kontrole nie wykazały żadnych uchybień twój sąsiad bezustannie śle na ciebie donosy – nie pozwól się zastraszyć. Jeżeli donosy faktycznie są bezzasadne, a ugoda z sąsiadem nie jest możliwa, możesz zgłosić sprawę o nękanie lub zawiadomić prokuraturę o składaniu fałszywych zeznań. Podstawa prawna: USTAWA z Czytaj dalej

Nie godzę się na samowolę budowlaną sąsiada. Co robić?

Dodany przez w wt, 16/05/2017 - 8:51
W przypadku, gdy sąsiad stawia na swojej działce nielegalną budowle, podwyższa teren, czy odprowadza wody opadowe na twoją działkę możesz się bronić. Sprawdź w starostwie, czy sąsiad ma pozwolenie na budowę lub zgłosił roboty budowlane i czy w projekcie uwzględniono podniesienie terenu, sposób odprowadzania wód opadowych itp. – jako właściciel działki sąsiedniej masz prawo udziału w postępowaniu o wydanie pozwolenia Czytaj dalej

Czy muszę być stroną postępowania aby zgłosić swoje uwagi do inwestycji?

Dodany przez w wt, 16/05/2017 - 8:49
Przy realizacji inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowej stronami postępowania są właściciele działek na których przedsięwzięcie jest realizowane, właściciele działek sąsiednich oraz działek na które owa inwestycja może bezpośrednio wpływać. Do udziału w postępowaniu może również przystąpić na prawach strony organizacja ekologiczna. Strony postępowania mogą wnosić swoje uwagi, wnioski i opinie na każdym etapie realizacji postępowania. Urząd prowadzący Czytaj dalej

Gdzie należy złożyć sprawozdanie z tytułu korzystania ze środowiska?

Dodany przez w wt, 16/05/2017 - 8:48
Sprawozdanie z tytułu korzystania ze środowiska za 2013 rok składasz w terminie do 31 marca 2014 r. za cały poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wyjątek stanowią opłaty za środki transportu, które wnosi się do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania przedsiębiorcy. W przypadku, gdy składasz zaległe sprawozdania Czytaj dalej

Kiedy składam sprawozdanie z tytułu korzystania ze środowiska ale nic nie płacę?

Dodany przez w wt, 16/05/2017 - 8:47
Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za 2013 rok nie wnosisz, jeżeli suma naliczonych opłat za poszczególne komponenty środowiska nie przekroczy 800 zł. Zaległe opłaty z tytułu korzystania ze środowiska nie wnosisz, jeżeli kwota opłat za dane półrocze nie przekracza 400 zł. Jeżeli wysokość opłat przekracza tę kwotę dodatkowo musisz naliczyć odsetki za zwłokę zgodnie z zapisami ustawy Czytaj dalej

Ile trwa i jak wygląda procedura wydania pozwolenia odpadowego?

Dodany przez w wt, 16/05/2017 - 8:44
Wniosek o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w zależności od lokalizacji czy rodzaju przedsięwzięcia, składasz do starosty, marszałka województwa lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, załączasz dowód wniesienia opłaty skarbowej oraz pozostałe załączniki: dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący Czytaj dalej