Wyjaśnienia

Kiedy muszę mieć pozwolenie emisyjne a kiedy zgłoszenie?

Dodany przez w wt, 16/05/2017 - 8:42
Pozwolenie emisyjne czyli decyzje upoważniającą do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, musisz uzyskać dla instalacji z której odprowadzane są zanieczyszczenia w sposób zorganizowany (za pomocą wentylatorów, kominów, zaworów itp.), emitowane substancje objęte są poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia oraz nie jest w niej prowadzona działalność wymieniona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów Czytaj dalej

Ile mam czasu na złożenie odwołania do SKO?

Dodany przez w czw, 14/11/2013 - 13:28
Na wniesienie odwołania do SKO masz 14 dni od daty doręczenia decyzji. Po upływie tego czasu decyzja staje się ostateczna i wszelkie odwołania nie będą uwzględniane. Wyjątkiem jest sytuacja, w której z niezależnych od ciebie powodów np. choroba, pobyt w szpitalu, od decyzji urzędu nie mogłeś się odwołać w wyznaczonym terminie. W takim przypadku masz 7 dni od dnia ustania przyczyny niedotrzymania terminu Czytaj dalej

Kto podlega opłacie marszałkowskiej?

Dodany przez w czw, 14/11/2013 - 12:58
Opłacie za korzystanie ze środowiska podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Ponadto opłatą marszałkowskim podlegają również osoby fizyczne które: ogrzewają szklarnie kotłownią na węgiel kamienny Czytaj dalej

Kiedy można mówić o utracie statusu odpadu?

Dodany przez w czw, 14/11/2013 - 11:54
Aby odpad utracił status odpadu musi być najpierw poddany odzyskowi lub recyklingowi a następnie spełniać łącznie warunki określone w art. 14 ustawy o odpadach: przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów, istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie, dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w Czytaj dalej

Co to jest produkt uboczny i jak wygląda procedura z tym związana?

Dodany przez w czw, 14/11/2013 - 11:44
Za produkt uboczny możesz uznać substancje lub przedmioty które powstają w wyniku procesu produkcyjnego, w którym podstawowym celem nie była ich produkcja. Aby móc uznać wytwarzany odpad za produkt uboczny musi on spełniać warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: jego dalsze wykorzystanie jest pewne, może być wykorzystywany bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna Czytaj dalej

Jaki urząd wydaje pozwolenia i zezwolenia związane z odpadami?

Dodany przez w czw, 14/11/2013 - 11:35
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w większości przypadków wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce położenia instalacji. W sytuacji gdy prowadzisz instalacje zaliczaną do przedsięwzięć mogących zawsze znaczącą oddziaływać na środowisko organem właściwym do składania wniosków będzie marszałek województwa, a dla instalacji znajdujących się na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowiska. Zezwolenie na transport odpadów składasz również do Czytaj dalej
Strona 2 z 612345...Ostatnia »