Wyjaśnienia

Kto jest stroną postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:25
Stroną postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oprócz wnioskodawcy ubiegającego się o pozwolenie jest: właściciel wody, właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których wprowadzane będą ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania Czytaj dalej

Czy do pozwolenia wodnoprawnego potrzebuję jakiś dodatkowych uzgodnień?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:24
Składając wniosek o pozwolenie wodnoprawne musisz załączyć do wniosku odpowiednie dokumenty: w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego załączasz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy jeżeli  jest ona wymagana, w przypadku wniosku o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska załączasz zgodę właściciela tych urządzeń, Czytaj dalej

Jak wygląda procedura dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:21
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, wraz z niezbędnymi załącznikami składasz do starosty, marszałka województwa w przypadku gdy wniosek dotyczy szczególnego korzystania z wód, wykonywania urządzeń wodnych lub eksploatacji instalacji bądź urządzeń wodnych związanych z przedsięwzięciami lub instalacjami zawsze znacząco oddziałującymi na środowisko lub Dyrektora regionalnego zarządu gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w całości lub w części, odbywa się na Czytaj dalej

Ile kosztuje operat wodnoprawny?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:20
Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego musisz załączyć potwierdzenie wykonania opłaty skarbowej w wysokości 217 zł. Kwota ta jest jednakowa dla wszystkich wniosków o pozwolenie wodnoprawne bez względu czy dotyczą szczególnego korzystania z wód czy budowy urządzeń wodnych. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie o kolejne 17 zł za każdego pełnomocnika. Opłatę skarbową wnosisz na konto organu wydającego decyzję – Czytaj dalej

Kiedy muszę mieć pozwolenie wodnoprawne?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:19
Pozwolenie wodnoprawne musisz uzyskać jeśli pobierasz lub odprowadzasz wody powierzchniowe lub podziemne, wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi, korzystasz z wód do celów energetycznych, zamierzasz wybudować urządzenia wodne (budowle piętrzące, studnie, stawy rybne, pomosty, wyloty urządzeń kanalizacyjnych), wprowadzasz ścieki do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów, odwadniasz obiekty i wykopy budowlane. Wszystkie rodzaje działalności i przedsięwzięć dla których wymagane Czytaj dalej

Kto jest stroną postępowania o wydanie DUŚ?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:11
Stroną postępowania o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego, poza prowadzącym instalację, są właściciele działek na których utworzono obszar ograniczonego użytkowania. Ponadto stroną postępowania może być również organizacja ekologiczna, która zgłosi chęć udziału w postępowaniu. Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Jaki urząd wydaje pozwolenie zintegrowane?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:10
Wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego składasz do starosty właściwego ze względu na lokalizacje instalacji. W przypadku, gdy twoja instalacja znajduje się na terenach zamkniętych wniosek kierujesz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a gdy zalicza się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko do marszałka województwa. Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 Czytaj dalej
Strona 4 z 6« Pierwsza...23456