Co to jest produkt uboczny i jak wygląda procedura z tym związana?

Za produkt uboczny możesz uznać substancje lub przedmioty które powstają w wyniku procesu produkcyjnego, w którym podstawowym celem nie była ich produkcja. Aby móc uznać wytwarzany odpad za produkt uboczny musi on spełniać warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

  • jego dalsze wykorzystanie jest pewne,
  • może być wykorzystywany bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa,
  • produkowany jest jako integralna część procesu produkcyjnego,
  • jego dalsze wykorzystanie jest zgodne z prawem tzn. spełnia wszystkie istotne wymagania w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Zgłoszenie uznania odpadu za produkt uboczny składasz do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadu. Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 11 ustawy o odpadach załączasz dowody potwierdzające spełnienie wymaganych warunków. Takim dowodem może być umowa sprzedaży lub faktura za sprzedaż produktu, badania wykonane przez akredytowane laboratoria potwierdzające np. brak substancji niebezpiecznych w odpadach. Oplata skarbowa naliczana jest wyłącznie w przypadku zlecenia pełnomocnictwa, w kwocie 17 zł za każdego pełnomocnika.

Zgłoszone substancje lub przedmioty zostaną uznane za produkt uboczny, jeżeli w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia Urząd Marszałkowski nie wyrazi sprzeciwu w drodze decyzji.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)