Czy do pozwolenia wodnoprawnego potrzebuję jakiś dodatkowych uzgodnień?

Składając wniosek o pozwolenie wodnoprawne musisz załączyć do wniosku odpowiednie dokumenty:

  1. w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego załączasz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy jeżeli  jest ona wymagana,
  2. w przypadku wniosku o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska załączasz zgodę właściciela tych urządzeń,
  3. w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja,
  4. w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego do pozwolenia wodnoprawnwgo załączasz dokumentacje hydrogeologiczną sporządzona przez uprawnionego projektanta.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t.)