Czy muszę być stroną postępowania aby zgłosić swoje uwagi do inwestycji?

Przy realizacji inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowej stronami postępowania są właściciele działek na których przedsięwzięcie jest realizowane, właściciele działek sąsiednich oraz działek na które owa inwestycja może bezpośrednio wpływać. Do udziału w postępowaniu może również przystąpić na prawach strony organizacja ekologiczna. Strony postępowania mogą wnosić swoje uwagi, wnioski i opinie na każdym etapie realizacji postępowania.

Urząd prowadzący postępowanie ma obowiązek przeprowadzić konsultacje społeczne oraz udostępnić dokumentację związaną z inwestycją społeczeństwu. Nie będąc stroną postępowania możesz w tym czasie zapoznać się ze sprawą oraz składać swoje uwagi i wnioski do inwestycji. Termin na składanie uwag i wniosków wynosi 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, wnioski złożone po tym terminie nie są brane pod uwagę.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.)