Czy raport OOŚ i DUŚ to samo?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z dokumentów które musisz załączyć do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, jeżeli twoje przedsięwzięcie wymaga sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko (przedsięwzięcia z I grupy oraz z II grupy jeżeli właściwy organ nakazał sporządzenie raportu). W Raporcie OOŚ zawarte są wszystkie informacje, dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może spowodować budowa, eksploatacja i likwidacja planowanej inwestycji. Natomiast decyzja środowiskowa (DUŚ), jest decyzją administracyjną, która określa środowiskowe warunki, jakie musisz spełnić, by przedsięwzięcie mogło być zrealizowane.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)