Czy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego wstrzymuje wykonanie decyzji?

Skarga do WSA nie wstrzymuje wykonania zaskarżanej decyzji. Decyzja może zostać wstrzymana w przypadku, gdy do skargi dołączysz wniosek o jej wstrzymanie. Sąd może orzec wstrzymać wykonywanie decyzji w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Odwołanie się od decyzji do SKO w ustawowo określonym terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Wyjątek stanowią decyzje, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Wykonuje się je jeszcze przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2012.270 ze zm.)