Ile kosztuje wniosek o wydanie pozwolenia emisyjnego?

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia emisyjnego różni się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wielkości przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy zaliczasz się do dużych przedsiębiorców koszt opłaty skarbowej wynosi 2011 zł., gdy prowadzisz działalność wytwórczą w rolnictwie lub zaliczasz się do mikroprzedsiębiorstw lub małych i średnich przedsiębiorców koszt opłaty skarbowej wynosi 506 zł. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie o kolejne 17 zł za każdego pełnomocnika.

Opłatę skarbową wnosisz na konto organu wydającego decyzję – w większości przypadków jest to starosta, a dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko marszałek województwa.  Dowód uiszczenia opłaty musisz dołączyć do wniosku. Kwota opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.)