Ile kosztuje wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego obarczone jest opłatą skarbową oraz opłatą rejestracyjną. W przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą i zaliczasz się do dużych przedsiębiorców koszt opłaty skarbowej wynosi 2011 zł., gdy prowadzisz działalność wytwórczą w rolnictwie lub zaliczasz się do mikroprzedsiębiorstw lub małych i średnich przedsiębiorców koszt opłaty skarbowej wynosi 506 zł. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie o kolejne 17 zł za każdego pełnomocnika.

Opłatę skarbową wnosisz na konto organu wydającego decyzję – w większości przypadków jest to starosta, a dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko marszałek województwa. Dowód uiszczenia opłaty musisz dołączyć do wniosku. Kwota opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.).

Koszty opłaty rejestracyjnej musisz obliczyć indywidualnie dla swojej instalacji na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.2002.190.1591). W przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji również ponosisz opłatę w wysokości 50 % opłaty rejestracyjnej.

Opłatę rejestracyjną wnosisz na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych stanowiących równowartość należnej kwoty w euro, według średniego kursu złotego do euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wnoszenia opłaty rejestracyjnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U.2002.190.1591)