Ile mam czasu na złożenie odwołania do SKO?

Na wniesienie odwołania do SKO masz 14 dni od daty doręczenia decyzji. Po upływie tego czasu decyzja staje się ostateczna i wszelkie odwołania nie będą uwzględniane. Wyjątkiem jest sytuacja, w której z niezależnych od ciebie powodów np. choroba, pobyt w szpitalu, od decyzji urzędu nie mogłeś się odwołać w wyznaczonym terminie. W takim przypadku masz 7 dni od dnia ustania przyczyny niedotrzymania terminu (np. od dnia wyjścia ze szpitala) na wystąpienie o przywrócenie terminu na składanie odwołań.

Odwołanie do SKO możesz złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym. Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie złożenia odwołania – dowód nadania listu poleconego lub podbitą przez urzędnika kopię składanego dokumentu.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.)