Ile trwa i jak wygląda procedura wydania pozwolenia odpadowego?

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w zależności od lokalizacji czy rodzaju przedsięwzięcia, składasz do starosty, marszałka województwa lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, załączasz dowód wniesienia opłaty skarbowej oraz pozostałe załączniki:

  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

  • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Dodatkowo, jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Urząd wydaje pozwolenie w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. W toku postępowania możesz zostać wezwany do złożenia uzupełnienia. Pozwolenie uzyskujesz na czas określony we wniosku, jednak nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)