Ile trwa procedura wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych?

Składając wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej musisz liczyć się z tym, że procedura uzyskania DUŚ może potrwać ok. 6 miesięcy. Czas trwania postępowania zależy od kompletności składanego wniosku, terminu wydania opinii albo uzgodnień przez organy opiniujące oraz od udziału społeczeństwa w postępowaniu. Rzetelnie sporządzony raport OOŚ lub karta informacyjna przedsięwzięcia może obejść się bez uzupełnień nałożonych przez urzędy, a co za tym idzie skutecznie przyspieszy postępowanie.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)