Jak wygląda procedura dotycząca DUŚ?

Pierwszym krokiem który musisz podjąć jest ustalenie do której grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) zalicza się twoja inwestycja. Od tego zależy czy będziesz musiał przeprowadzić ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko czy nie.

Dla przedsięwzięć z I grupy – czyli zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej musisz załączyć Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ). Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składasz w większości przypadków wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na lokalizacje planowanej inwestycji. Ten przeprowadza postępowanie z udziałem społeczeństwa i kieruje wniosek do organów opiniujących. W trakcie trwania postępowania możesz zostać wezwany do złożenia uzupełnień do Raportu OOŚ. Po złożeniu ewentualnych uzupełnień wójt, burmistrz lub prezydent miasta po przeanalizowaniu zebranego materiału wydaje DUŚ i podaje tą informację do publicznej wiadomości.

Dla przedsięwzięć z II grupy – czyli potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, do wniosku o wydanie DUŚ załączasz kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wniosek również składasz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na lokalizację planowanej inwestycji. Następnie wydaje on postanowienie w którym określa brak lub obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jeśli w toku postępowania nałożono na ciebie obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko musisz sporządzić Raport OOŚ, a dalsza procedura postępowania wygląda tak jak dla przedsięwzięć z I grupy.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.)