Jak wygląda procedura dotycząca pozwolenia zintegrowanego?

Wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego składasz do starosty, a w przypadku przedsięwzięć dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiskowo – do marszałka województwa. Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 184 i art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, załączasz dowód wniesienia opłaty skarbowej i opłaty rejestracyjnej oraz pozostałe załączniki określone w art. 208 w/w ustawy. Bez uiszczenia opłat wniosek nie zostanie rozpatrzony. W toku postępowania urząd przesyła kopie wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego Ministrowi Środowiska oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Po zapoznaniu się z całością dokumentacji i ewentualnymi uzupełnieniami urząd wydaje pozwolenie zintegrowane, podaje tę informację do publicznej wiadomości a kopie decyzji przesyła Ministrowi Środowiska.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)