Jak wygląda procedura dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego?

Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, wraz z niezbędnymi załącznikami składasz do starosty, marszałka województwa w przypadku gdy wniosek dotyczy szczególnego korzystania z wód, wykonywania urządzeń wodnych lub eksploatacji instalacji bądź urządzeń wodnych związanych z przedsięwzięciami lub instalacjami zawsze znacząco oddziałującymi na środowisko lub Dyrektora regionalnego zarządu gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w całości lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnegu musisz załączyć operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z art. 132 Prawa wodnego. Urząd wydaje pozwolenie wodnoprawne na czas oznaczony, przy czym okres obowiązywania uzależniony jest od  rodzaju wnioskowanej działalności:

  1. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat,
  2. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat,
  3. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata,
  4. pozwolenie wodnoprawne na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Podstawa prawna:Watch Consumed (2015) Full Movie Online Streaming Online and Download

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t.)