Jak wygląda procedura dotycząca zezwoleń na przetwarzanie odpadów?

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów składasz do starosty, marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwych ze względu na lokalizacje przedsięwzięcia. Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 42 ustawy o odpadach musisz załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana) oraz w zależności od wnioskowanej działalności inne wymagane ustawowo załączniki:

  • do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów – świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami,
  • do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych – oryginały wyników badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania w danej instalacji lub urządzeniu z podaniem dokładnego opisu użytej metody badania lub kopie tych wyników potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz instrukcję obsługi instalacji lub urządzenia uwzględniającą wymagania dotyczące przeglądu technicznego.

Prowadząc w jednej lokalizacji zarówno zbieranie jak i przetwarzanie odpadów, możesz złożyć jeden wniosek zawierający informacje potrzebne do wydania obu pozwoleń. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia również jest jednokrotna.
Po zapoznaniu się z całością dokumentacji i ewentualnymi uzupełnieniami urząd wydaje zezwolenie w terminie do dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Zezwolenie uzyskujesz na czas określony we wniosku, jednak nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)