Jaki urząd wydaje DUŚ?

W zależności od rodzaju inwestycji której realizacji się podejmujesz jak i od jej lokalizacji, wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej składasz do:

  1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – m.in. dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych, dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej i innych,
  2. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących,
  3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – dla zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny,
  4. starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
  5. wójt, burmistrz, prezydent miasta – w pozostałych przypadkach.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)