Jaki urząd wydaje pozwolenia i zezwolenia związane z odpadami?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w większości przypadków wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce położenia instalacji. W sytuacji gdy prowadzisz instalacje zaliczaną do przedsięwzięć mogących zawsze znaczącą oddziaływać na środowisko organem właściwym do składania wniosków będzie marszałek województwa, a dla instalacji znajdujących się na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Zezwolenie na transport odpadów składasz również do starosty, marszałka województwa lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jednak organy te muszą być właściwe ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania wnioskodawcy.

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów składasz do marszałka województwa w przypadku:

  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziałujących na środowisko,
  • dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
  • dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do regionalnego dyrektora ochrony środowiska dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych lub starosty w pozostałych przypadkach.

Zgłoszenie uznania odpadu za produkt uboczny składasz do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)