Kiedy można mówić o utracie statusu odpadu?

Aby odpad utracił status odpadu musi być najpierw poddany odzyskowi lub recyklingowi a następnie spełniać łącznie warunki określone w art. 14 ustawy o odpadach:

  • przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
  • istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
  • dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,
  • zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Utrata statusu odpadu nie wymaga uzgodnień, zgłoszenia czy uzyskania decyzji, musi być jedynie uwzględniona w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów czy pozwoleniu zintegrowanym.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)