Kiedy muszę mieć DUŚ?

Planując nowe inwestycje, modernizacje lub remont Zakładu sprawdź czy twoje przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli realizacja twojej inwestycji będzie w jakikolwiek sposób negatywnie oddziaływać na środowisko np. poprzez: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, zrzuty ścieków, składowanie odpadów, zmiany ukształtowania i struktury powierzchni ziemi, usuwanie roślinności, emitowanie hałasu czy uciążliwych odorów, możesz być zobligowany do uzyskania decyzji środowiskowej. Lista przedsięwzięć które mogą zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest uzyskanie DUŚ znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.).

Ponadto DUŚ wymagana jest również w przypadku, kiedy zamierzasz uzyskać inne decyzje i pozwolenia m.in. pozwolenie budowlane, pozwolenie na wykonanie urządzeń wodnych, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i inne wymienionych w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.).

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.)