Kiedy muszę mieć pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne musisz uzyskać jeśli pobierasz lub odprowadzasz wody powierzchniowe lub podziemne, wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi, korzystasz z wód do celów energetycznych, zamierzasz wybudować urządzenia wodne (budowle piętrzące, studnie, stawy rybne, pomosty, wyloty urządzeń kanalizacyjnych), wprowadzasz ścieki do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów, odwadniasz obiekty i wykopy budowlane. Wszystkie rodzaje działalności i przedsięwzięć dla których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne znajdziesz w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t.).

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t.)