Kto jest stroną postępowania o wydanie DUŚ?

Stronami postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej są właściciele działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz działek które znajdują się w zasięgu oddziaływania tego przedsięwzięcia. Stroną postępowania może być również organizacja ekologiczna, która zgłosi chęć udziału w postępowaniu.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 t.j.)