Kto opiniuje decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych?

Wójt, burmistrz lub prezydent misa do którego składasz wniosek o wydanie decyzji środowiskowej zobowiązany jest do wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej właściwych ze względu na lokalizacje inwestycji.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)