Kto podlega opłacie marszałkowskiej?

Opłacie za korzystanie ze środowiska podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.

Ponadto opłatą marszałkowskim podlegają również osoby fizyczne które:

  • ogrzewają szklarnie kotłownią na węgiel kamienny o łącznej nominalnej mocy powyżej 5 MWt,
  • pobierają wody podziemne do nawadniania gruntów lub upraw za pomocą deszczowni,
  • pobierają wody podziemne lub powierzchniowe na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego w ilości powyżej 5 m3/d,
  • wprowadzają ścieki z gospodarstwa domowego lub rolnego do wód lub do ziemi w ilości większej niż 5 m3/d

oraz jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami takie jak: urzędy, szkoły, stowarzyszenia, fundacje itp.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)