Opłaty środowiskowe za 2013 rok

Wszystkim przedsiębiorcom zobowiązanym do rozliczania się z tytułu korzystania ze środowiska przypominamy o zmianie systemu naliczania opłat środowiskowych.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U.2012.1342), która wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.). Zgodnie nowym brzmieniem ustawy POŚ, podmioty korzystające ze środowiska czyli wprowadzające gazy lub pyły do powietrza, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi, pobierające wody podziemne i powierzchniowe lub składujące odpady sporządzają sprawozdania oraz uiszczają opłaty za 2013 rok do 31 marca 2014 roku. Sprawozdania sporządza się za cały rok, a nie jak dotychczas za I i II półrocze i przesyła się do marszałka województwa. Zwolnione z opłat środowiskowych są podmioty, których wysokość opłaty środowiskowej za cały rok kalendarzowy nie przekroczy 800 zł.

Wysokość opłaty środowiskowej za 2013 rok nalicza się na podstawie stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 22 października 2012 r. (M.P.2012.766).

Sprawozdania za rok 2012 i wcześniejsze lata nadal nalicza się w systemie półrocznym.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U.2012.1342),

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P.2012.766).