Analiza legalności inwestycji

01

Analiza legalności inwestycji

Wykonujemy na zlecenia firm i osób fizycznych badania legalności inwestycji:

  • istniejących,
  • w fazie planowania,
  • w fazie realizacji.

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie sprawdzamy czy dany obiekt lub jego projekt został zrealizowany zgodnie z prawem ochrony środowiska. W przypadku negatywnego wyniku badania proponujemy naszym klientom działania zmierzające do wyegzekwowania od inwestora przestrzegania prawa. Możemy skutecznie zablokować nielegalne działania inwestora. Możemy też pomoc bronić się inwestorowi przed złośliwymi i  nielegalnymi działaniami sąsiadów

W ww. zakresie możemy reprezentować zleceniodawcę przed wszystkimi stronami i urzędami w trakcie całego postępowania. Koszt naszych działań ustalany jest zawsze indywidualnie.

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń 61 813 98 97 lub wyślij zapytanie mailem biuro@grupabespoke.pl. Możesz też zapoznać się z poniższą  listą najczęściej zadawanych pytań w tym zakresie:

Najczęściej zadawane pytania

Przy realizacji inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowej stronami postępowania są właściciele działek na których przedsięwzięcie jest realizowane, właściciele działek sąsiednich oraz działek na które owa inwestycja może bezpośrednio wpływać. Do udziału w postępowaniu może również przystąpić na prawach strony organizacja ekologiczna. Strony postępowania mogą wnosić swoje uwagi, wnioski i opinie na każdym etapie realizacji postępowania.

Urząd prowadzący postępowanie ma obowiązek przeprowadzić konsultacje społeczne oraz udostępnić dokumentację związaną z inwestycją społeczeństwu. Nie będąc stroną postępowania możesz w tym czasie zapoznać się ze sprawą oraz składać swoje uwagi i wnioski do inwestycji. Termin na składanie uwag i wniosków wynosi 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, wnioski złożone po tym terminie nie są brane pod uwagę.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.)

W przypadku, gdy sąsiad stawia na swojej działce nielegalną budowle, podwyższa teren, czy odprowadza wody opadowe na twoją działkę możesz się bronić. Sprawdź w starostwie, czy sąsiad ma pozwolenie na budowę lub zgłosił roboty budowlane i czy w projekcie uwzględniono podniesienie terenu, sposób odprowadzania wód opadowych itp. – jako właściciel działki sąsiedniej masz prawo udziału w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę na prawach strony. Jeżeli okaże się, że sąsiad działa niezgodnie z prawem, sprawę możesz zgłosić do Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Wtedy inspektor może wydać nakaz rozbiórki nielegalnej budowli i przywrócenie działki do stanu pierwotnego lub zalegalizowania budowy. Gdy wody opadowe faktycznie zalewają twoją posesję możesz złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o nakazanie sąsiadowi przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania odpowiednich urządzeń zapobiegających podtapianiu.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 ze zm.)

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 ze zm.)

Mimo, iż działasz zgodnie z prawem, posiadasz wszystkie niezbędne pozwolenia a przeprowadzone kontrole nie wykazały żadnych uchybień twój sąsiad bezustannie śle na ciebie donosy – nie pozwól się zastraszyć. Jeżeli donosy faktycznie są bezzasadne, a ugoda z sąsiadem nie jest możliwa, możesz zgłosić sprawę o nękanie lub zawiadomić prokuraturę o składaniu fałszywych zeznań.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553 ze zm.)

Scroll to Top