BDO

Baza Danych o Odpadach BDO

Baza danych odpadowych

Od 1 stycznia 2020 r. zaczęła obowiązywać w pełni nowelizacja ustawy o opadach (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), która wprowadziła „Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” zwaną w skrócie BDO. Większość przedsiębiorców jest zobligowana do rejestracji w tej bazie oraz jej używania. Pomagamy w procesie rejestracji oraz wprowadzania koniecznych zapisów czy tez jej bieżącej obsługi. Prowadzimy również spory z urzędami w zakresie tej materii.

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń 61 813 98 97 lub wyślij zapytanie mailem biuro@grupabespoke.pl. Możesz też zapoznać się z poniższą  listą najczęściej zadawanych pytań w tym zakresie:

Najczęściej zadawane pytania

Od 1 stycznia 2020 r. zaczęła obowiązywać w pełni nowelizacja ustawy o opadach (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), która w art. 79 ust. 1 wprowadziła „Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” zwaną w skrócie BDO. Uwaga, BDO to nie tylko baza danych dotyczących odpadów. W rejestrze BDO, , powinny się znaleźć również podmioty, które:

 • Wytwarzają, zbierają, przetwarzają i transportują odpady;
 • Wprowadzają na rynek niektóre produkty (np. baterie i akumulatory)
 • Wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach
 • Wprowadzają na rynek opakowania (prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)

Pierwszym modułem BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Obowiązkiem podmiotów gospodarczych prowadzących działania wymienione powyżej było zgłoszenie się do tego rejestru. Termin przewidziany dla zgłoszenia został określony jako 6 miesięcy od daty utworzenia BDO – upłynął już w dniu 24.07.2018 r. (za wyjątkiem sklepów oferujących reklamówki, które miały termin do 31.12.2019) Brak zgłoszenia do BDO może skutkować administracyjna karą pieniężna która wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

W myśl art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach, wpisowi nie podlegają

 1. wytwórcy odpadów komunalnych,
 2. wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy zostały te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 3. wytwórcy będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, z zastrzeżeniem że ni podlegają wpisowi z urzędu
 4. osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach
 5. podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach (np. zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki)

Występują grupy podmiotów, których zgłoszenie wykonywane jest przez organ z urzędu. Z urzędu wpisywane są także podmioty, które:

 • uzyskały pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów

 • uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

 • koncesję na podziemne składowanie odpadów

 • uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tylko do 31.12.2019 r.)

Rejestracja z urzędu dotyczy w zasadzie firm z branży odpadowej oraz dużych podmiotów, które wytwarzają odpady w takiej ilości bądź jakości, że podlegają pod pozwolenie.

Art. 50 ust 1 ustawy o odpadach zawiera katalog podmiotów zobligowanych do zgłoszenia. W zakresie odpadów większość podmiotów gospodarczych (nie trudniących się zawodowo odpadami) będzie zainteresowana zapisem, iż zobowiązani do wnioskowana o wpis są wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2. Zapis ten określa, że każdy wytwórca odpadów musi być w BDO za wyjątkiem tych, którzy nie muszą prowadzić ewidencji odpadów. Kogo to zwolnienie dotyczy? Określa to Ministra Środowiska z dnia 2019.12.30 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Zawiera ono niecałe 50 kodów odpadów oraz w większości ograniczenia ilościowe do bardzo niewielkiej masy. Inaczej mówiąc jeśli ktoś prowadzi firmę i wytwarza naprawdę symboliczne ilości odpadów (tylko tych z listy) wówczas nie musi prowadzić ich ewidencji i tym samym rejestrować się w BDO. Dobrodziejstwo tego zwolnienia dotyczy jednak tylko ułamka przedsiębiorców.

Drugą alternatywą dla małych firm, która umożliwi nie rejestrowanie się w BDO jest wytwarzanie tylko odpadów, które są traktowane jako odpady komunalne (są z nimi tożsame). Wyjście to w zasadzie dotyczy małych biur, zakładów fryzjerskich, krawieckich, itp. Nie muszą one zgłaszać się do BDO jeśli wytwarzają odpady, które są tożsame z komunalnymi czyli są identyczne jak te wytwarzane w gospodarstwach domowych. Co ważne odpady te muszą być również oddawane jako odpady komunalne na zasadach jak dla mieszkańców danej miejscowości. Minister Klimatu w wyjaśnieniach z grudnia 2019 roku potwierdził słuszność ww. interpretacji.

Scroll to Top