Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne jest to rodzaj zezwolenia udzielanego przez administrację wodną w drodze decyzji administracyjnej. Upoważnia ono między innymi do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych, np. do wprowadzania ścieków do wód i ziemi.

Pozwolenie o którym mowa jest kluczowe jeżeli chcemy wykonać staw koło domu, przydomową elektrownię wodną, pomost czy inne urządzenia wodne. Pozwolenie wodnoprawne zostało zdefiniowane w ustawie Prawo wodne z dnia 7 lipca 1994r. Obecnie obowiązuje ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

 
W sytuacji gdy musimy uzyskać również pozwolenie na budowę, w pierwszej kolejności należy ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne. Jest to bowiem również uregulowane przez wyżej wymienioną ustawę. W takim przypadku pozwolenie wodnoprawne musi zostać dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę, do zgłoszenia budowy, wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.

Pomoc w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego

Procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne można uzyskać zarówno podczas wizyty w urzędzie jak i listownie.

Wniosek o pozwolenie powinien zostać złożony przed planowanym terminem rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych. Usługę można zrealizować w Ministerstwie Infrastruktury, regionalnym zarządzie gospodarki wodnej, zarządach zalewni oraz w Nadzorach wodnych. W ostatnim przypadku zgłoszenie wodnoprawne należy złożyć do nadzoru prawnego, który znajduje się najbliżej zamierzonego korzystania z usług wodnych lub planowanych urządzeń wodnych.

W szczególnych przypadkach realizacja niektórych przedsięwzięć wymaga zarówno zgłoszenia wodnoprawnego jak i pozwolenia wodnoprawnego. W takiej sytuacji odpowiednia jednostka Wód Polskich załatwi twoją sprawę w ramach jednego postępowania, które zakończy się wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwoleń wodnoprawnych udzielać mogą starostowie, prezydenci miast działających na prawach powiatu, marszałkowie województw, a od 2008r. Również dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Kluczowym elementem wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny i opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Operat wodnoprawny składa się z części opisowej i graficznej. Powinien on zostać sporządzony również na nośniku elektronicznym jako dokument tekstowy, a jego graficzna część jako plik wektorowy lub rastowy. Część opisowa powinna zawierać przede wszystkim oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu oraz m.in. cel i zakres zamierzanego korzystania z wód, rodzaj urządzeń pomiarowych czy stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód. Od 2014r. część opisowa operatu powinna ponadto zawierać ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy i krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

W zależności od charakteru pozwolenia o które się ubiegamy do wniosku powinny zostać dołączone również: decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, instrukcja gospodarowania wodą, dokumentacja hydrogeologiczna, zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzenie ścieków przemysłowych do tych urządzeń.

Po złożeniu wniosku odpowiednia jednostka Wód Polskich sprawdza czy złożono wszystkie wymagane dokumenty oraz czy dokonano obowiązujących opłat. W następnej kolejności zostają ustalone strony i decyzja o wszczęciu postępowania. W niektórych przypadkach w postępowaniu biorą udział inne strony niż wnioskodawca i jednostka Wód Polskich. W zależności od tego czego dotyczy wniosek mogą brać w nim udział również podmioty, na które oddziaływać będzie zamierzone korzystanie z wód oraz podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Strony postępowania przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego mają prawo do udziału w postępowaniu. Kwestia ta jest uregulowana zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie jest wydawane na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji. Jeżeli wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów, odpowiednia jednostka Wód Polskich wydaje pozwolenie wodnoprawne w formie decyzji. Jeżeli pozwolenie dotyczy piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych, w pozwoleniu wodnoprawnym zostanie zatwierdzona instrukcja gospodarowania wodą. W pozwoleniu będzie podany cel projektowanych do wykonywania urządzeń wodnych i innych robót. Cel i zakres korzystania z wód oraz warunki wykonywania uprawnienia. Ponadto w pozwoleniu może zostać podany termin rozpoczęcia korzystania z wód, wykonywania urządzeń wodnych lub innych działań wymagających wydania pozwolenia wodnoprawnego. Rozpatrzenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne powinno trwać do miesiąca. W praktyce termin też może się wydłużyć, gdyż nie są do niego wliczone terminy przewidziane na uzyskanie uzgodnień, opinii czy też okresów zawieszenia postępowania.

Jednostka Wód Polskich wydaje pozwolenie na czas określony – nie dłuższy niż 30 lat. Istnieją oczywiście wyjątki. Pozwolenie na wprowadzenie ścieków do wód i ziemi może zostać wydane na maksymalnie 10 lat. Czasu obowiązywania pozwolenia nie ustala się w przypadku wykonania urządzeń wodnych, regulacji wód, wykonywania robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Jeżeli w trakcie kontroli jednostki Wód Polskich okaże się, że twój zakład działa bez pozwolenia wodnoprawnego, otrzymasz decyzję o zakazie korzystania z wód. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Korzystanie z wód bez pozwolenia wodnoprawnego naraża cię również na karę grzywny, a nawet aresztu czy pozbawienia wolności.

Kiedy nie otrzymasz pozwolenia wodnoprawnego?

Pozwolenie wodnoprawne nie zostanie ci udzielone, kiedy projektowany sposób korzystania z wód narusza m.in. ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustalenia planu ochrony wód morskich, ustalenia planu przeciwdziałania skutkom suszy czy ustaleniu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 maja 2016r. O sygn. II SA/Kr 315/16: ,,Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów. Brak koncesji przewidzianej przepisami odrębnymi stanowi uzasadnioną podstawę do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego.”


Od wydanej decyzji można się odwołać. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem jednostki Wód Polskich. Termin złożenia odwołania to 14 dni od dnia otrzymania decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego. Odwołanie rozpatrywać będzie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub Prezes Wód Polskich (odpowiednio jeżeli decyzję wydał ci dyrektor zarządu zalewni Wód Polskich oraz dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich). Jeżeli decyzję wydał ci Minister Infrastruktury to zamiast odwołania składasz do tego ministra wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może złożyć wnioskodawca, a także inne strony postępowania, niezadowolone z decyzji organu, który ją wydał.

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń pod numer 61 813 98 97 lub wyślij zapytanie mailowo na adres: biuro@grupabespoke.pl 

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej.

Scroll to Top