Decyzja środowiskowa

01

Decyzja środowiskowa

Wykonamy dla Ciebie kompletną kartę informacyjną inwestycji czyli wniosek o wydanie  decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ). Działamy szybko i profesjonalnie. Pracowaliśmy dla małych warsztatów i wielkich koncernów, starając się podejść do każdego klienta indywidualnie. Koszt wykonania standardowego wniosku  uzależniony jest zawsze od skomplikowania technologii, lokalizacji inwestycji, sąsiedztwa obszarów chronionych, itp. Czas wykonania opracowania to 1-3 tygodnie.

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń 61 813 98 97 lub wyślij zapytanie mailem biuro@grupabespoke.pl. Możesz też zapoznać się z poniższą listą najczęściej zadawanych pytań w tym zakresie:

Najczęściej zadawane pytania

Planując nowe inwestycje, modernizacje lub remont Zakładu sprawdź czy twoje przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli realizacja twojej inwestycji będzie w jakikolwiek sposób negatywnie oddziaływać na środowisko np. poprzez: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, zrzuty ścieków, składowanie odpadów, zmiany ukształtowania i struktury powierzchni ziemi, usuwanie roślinności, emitowanie hałasu czy uciążliwych odorów, możesz być zobligowany do uzyskania decyzji środowiskowej. Lista przedsięwzięć które mogą zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest uzyskanie DUŚ znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.).

Ponadto DUŚ wymagana jest również w przypadku, kiedy zamierzasz uzyskać inne decyzje i pozwolenia m.in. pozwolenie budowlane, pozwolenie na wykonanie urządzeń wodnych, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i inne wymienionych w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.).

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.)

Składając wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej musisz liczyć się z kosztami opłaty skarbowej. Niezależnie od tego czy prowadzisz małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo, opłata skarbowa jest jednakowo wysoka i wynosi 205 zł. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie o kolejne 17 zł za każdego pełnomocnika. Dowód uiszczenia opłaty musisz dołączyć do wniosku.

Opłatę skarbową wnosisz na konto organu wydającego decyzję – w większości przypadków jest to urząd gminy lub miasta, a dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Kwota opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.)

Pierwszym krokiem który musisz podjąć jest ustalenie do której grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) zalicza się twoja inwestycja. Od tego zależy czy będziesz musiał przeprowadzić ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko czy nie.

Dla przedsięwzięć z I grupy – czyli zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej musisz załączyć Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ). Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składasz w większości przypadków wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na lokalizacje planowanej inwestycji. Ten przeprowadza postępowanie z udziałem społeczeństwa i kieruje wniosek do organów opiniujących. W trakcie trwania postępowania możesz zostać wezwany do złożenia uzupełnień do Raportu OOŚ. Po złożeniu ewentualnych uzupełnień wójt, burmistrz lub prezydent miasta po przeanalizowaniu zebranego materiału wydaje DUŚ i podaje tą informację do publicznej wiadomości.

Dla przedsięwzięć z II grupy – czyli potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, do wniosku o wydanie DUŚ załączasz kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wniosek również składasz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na lokalizację planowanej inwestycji. Następnie wydaje on postanowienie w którym określa brak lub obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jeśli w toku postępowania nałożono na ciebie obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko musisz sporządzić Raport OOŚ, a dalsza procedura postępowania wygląda tak jak dla przedsięwzięć z I grupy.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.)

Składając wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej musisz liczyć się z tym, że procedura uzyskania DUŚ może potrwać ok. 6 miesięcy. Czas trwania postępowania zależy od kompletności składanego wniosku, terminu wydania opinii albo uzgodnień przez organy opiniujące oraz od udziału społeczeństwa w postępowaniu. Rzetelnie sporządzony raport OOŚ lub karta informacyjna przedsięwzięcia może obejść się bez uzupełnień nałożonych przez urzędy, a co za tym idzie skutecznie przyspieszy postępowanie.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)

W zależności od rodzaju inwestycji której realizacji się podejmujesz jak i od jej lokalizacji, wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej składasz do:

  1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – m.in. dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych, dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej i innych,
  2. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących,
  3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – dla zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny,
  4. starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
  5. wójt, burmistrz, prezydent miasta – w pozostałych przypadkach.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)

Wójt, burmistrz lub prezydent misa do którego składasz wniosek o wydanie decyzji środowiskowej zobowiązany jest do wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej właściwych ze względu na lokalizacje inwestycji.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z dokumentów które musisz załączyć do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, jeżeli twoje przedsięwzięcie wymaga sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko (przedsięwzięcia z I grupy oraz z II grupy jeżeli właściwy organ nakazał sporządzenie raportu). W Raporcie OOŚ zawarte są wszystkie informacje, dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może spowodować budowa, eksploatacja i likwidacja planowanej inwestycji. Natomiast decyzja środowiskowa (DUŚ), jest decyzją administracyjną, która określa środowiskowe warunki, jakie musisz spełnić, by przedsięwzięcie mogło być zrealizowane.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)

Stronami postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej są właściciele działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz działek które znajdują się w zasięgu oddziaływania tego przedsięwzięcia. Stroną postępowania może być również organizacja ekologiczna, która zgłosi chęć udziału w postępowaniu.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm)

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 t.j.)

Scroll to Top