Ewidencja odpadów po nowemu

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wzory dokumentów dotyczących ewidencji odpadów. Pojawił się również nowy dokument – karta ewidencji odpadów niebezpiecznych. Nowe dokumenty można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014.1973).

Nowe wzory dokumentów dotyczą:

  • karty przekazania odpadów (KPO),

  • karty ewidencji odpadów (KEO),

  • karty komunalnych osadów ściekowych,

  • karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

  • karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Zmiany w powyższych dokumentach wprowadzono ze względu na zapisy nowej ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r. oraz w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami przedsiębiorców, stosujących te dokumenty na co dzień.

W rozporządzeniu określono również nowy wzór dokumentu: kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych. Do posługiwania się tym dokumentem obowiązani są sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami niebezpiecznymi, nie będący posiadaczami odpadów.

Przy prowadzeniu ewidencji odpadów poza nowymi wzorami dokumentów należy również wziąć pod uwagę nowe rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów (o którym pisaliśmy w tym artykule) oraz nowe rozporządzenie w sprawie listy i ilości odpadów dla który nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji.

W nowym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U.2014.1974) nie uwzględniono zwolnienia z ewidencji dla dwóch rodzajów odpadów niebezpiecznych, które były w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu:

  • 13 02 08* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

  • 16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Usunięcie tych kodów odpadów również, tak jak w przypadku katalogu odpadów, wynika z konieczności zapewnienia zgodności przepisów krajowych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, która nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów niebezpiecznych.

 

Nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów dostępne są w wersji edytowalnej na stronie Ministerstwa Środowiska.

 

Podstawa prawna:

Scroll to Top