Gdzie należy złożyć sprawozdanie z tytułu korzystania ze środowiska?

Sprawozdanie z tytułu korzystania ze środowiska za 2013 rok składasz w terminie do 31 marca 2014 r. za cały poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wyjątek stanowią opłaty za środki transportu, które wnosi się do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy składasz zaległe sprawozdania za rok 2012 lub wcześniejszy, sprawozdania sporządzasz za I i II półrocze i przekładasz je do marszałka województwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Scroll to Top