Gospodarka odpadami

07

Gospodarka odpadami

Uzyskamy dla Ciebie niezbędne decyzje z zakresu gospodarki odpadami. Nie zależnie czy potrzebujesz pozwolenia na wytwarzanie odpadów, czy zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie) możemy Ci pomóc. Wykonujemy w szczególności wnioski o:

 1. pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 2. zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 3. zezwolenie na transport odpadów
 4. uznanie odpadu za produkt uboczny
 5. utratę statusu odpadu

Prowadzimy tez na bieżąco ewidencje odpadów oraz wykonujemy analizy zmierzające do optymalizacji kosztów gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie. Potrafimy doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązania. Koszt wykonania wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów/zezwolenie na przetwarzanie kształtuje się najczęściej od tysiąca do kilku tysięcy złotych, inne prace wyceniane są zawsze indywidualnie.

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń 61 813 98 97 lub wyślij zapytanie mailem biuro@grupabespoke.pl. Możesz też zapoznać się z poniższą  listą najczęściej zadawanych pytań w tym zakresie:

Najczęściej zadawane pytania

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów musisz uzyskać jeśli w wyniku eksploatacji instalacji wytwarzasz rocznie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 ton odpadów innych niż niebezpieczne. Do tych ilości nie wliczasz odpadów powstałych poza instalacją czyli np. wytwarzanych w związku z wymianą urządzeń biurowych czy prowadzonymi pracami budowlanymi, porządkowymi, usługowymi itp.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

rzy składaniu wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów opłata skarbowa uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Jeżeli zaliczasz się do dużych podmiotów gospodarczych zapłacisz 2011 zł, jeżeli prowadzisz działalność wytwórcza w rolnictwie, zaliczasz się do mikroprzedsiębiorców lub małych i średnich przedsiębiorców zapłacisz 506 zł. Przy składaniu wniosku o zezwolenie na przetwarzanie, zbieraniu lub transport odpadów zapłacisz 616 zł. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie o kolejne 17 zł za każdego pełnomocnika. Dowód uiszczenia opłaty musisz dołączyć do wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.)

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów składasz do starosty, marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwych ze względu na lokalizacje przedsięwzięcia. Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 42 ustawy o odpadach musisz załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana) oraz w zależności od wnioskowanej działalności inne wymagane ustawowo załączniki:

 • do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów – świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami,
 • do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych – oryginały wyników badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania w danej instalacji lub urządzeniu z podaniem dokładnego opisu użytej metody badania lub kopie tych wyników potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz instrukcję obsługi instalacji lub urządzenia uwzględniającą wymagania dotyczące przeglądu technicznego.

Prowadząc w jednej lokalizacji zarówno zbieranie jak i przetwarzanie odpadów, możesz złożyć jeden wniosek zawierający informacje potrzebne do wydania obu pozwoleń. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia również jest jednokrotna.
Po zapoznaniu się z całością dokumentacji i ewentualnymi uzupełnieniami urząd wydaje zezwolenie w terminie do dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Zezwolenie uzyskujesz na czas określony we wniosku, jednak nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w zależności od lokalizacji czy rodzaju przedsięwzięcia, składasz do starosty, marszałka województwa lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, załączasz dowód wniesienia opłaty skarbowej oraz pozostałe załączniki:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Dodatkowo, jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Urząd wydaje pozwolenie w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. W toku postępowania możesz zostać wezwany do złożenia uzupełnienia. Pozwolenie uzyskujesz na czas określony we wniosku, jednak nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w większości przypadków wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce położenia instalacji. W sytuacji gdy prowadzisz instalacje zaliczaną do przedsięwzięć mogących zawsze znaczącą oddziaływać na środowisko organem właściwym do składania wniosków będzie marszałek województwa, a dla instalacji znajdujących się na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Zezwolenie na transport odpadów składasz również do starosty, marszałka województwa lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jednak organy te muszą być właściwe ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania wnioskodawcy.

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów składasz do marszałka województwa w przypadku:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziałujących na środowisko,
 • dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
 • dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do regionalnego dyrektora ochrony środowiska dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych lub starosty w pozostałych przypadkach.

Zgłoszenie uznania odpadu za produkt uboczny składasz do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

Za produkt uboczny możesz uznać substancje lub przedmioty które powstają w wyniku procesu produkcyjnego, w którym podstawowym celem nie była ich produkcja. Aby móc uznać wytwarzany odpad za produkt uboczny musi on spełniać warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

 • jego dalsze wykorzystanie jest pewne,
 • może być wykorzystywany bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa,
 • produkowany jest jako integralna część procesu produkcyjnego,
 • jego dalsze wykorzystanie jest zgodne z prawem tzn. spełnia wszystkie istotne wymagania w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Zgłoszenie uznania odpadu za produkt uboczny składasz do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadu. Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 11 ustawy o odpadach załączasz dowody potwierdzające spełnienie wymaganych warunków. Takim dowodem może być umowa sprzedaży lub faktura za sprzedaż produktu, badania wykonane przez akredytowane laboratoria potwierdzające np. brak substancji niebezpiecznych w odpadach. Oplata skarbowa naliczana jest wyłącznie w przypadku zlecenia pełnomocnictwa, w kwocie 17 zł za każdego pełnomocnika.

Zgłoszone substancje lub przedmioty zostaną uznane za produkt uboczny, jeżeli w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia Urząd Marszałkowski nie wyrazi sprzeciwu w drodze decyzji.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

Aby odpad utracił status odpadu musi być najpierw poddany odzyskowi lub recyklingowi a następnie spełniać łącznie warunki określone w art. 14 ustawy o odpadach:

 • przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
 • istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
 • dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,
 • zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Utrata statusu odpadu nie wymaga uzgodnień, zgłoszenia czy uzyskania decyzji, musi być jedynie uwzględniona w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów czy pozwoleniu zintegrowanym.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

Scroll to Top