Kiedy składam sprawozdanie z tytułu korzystania ze środowiska ale nic nie płacę?

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za 2013 rok nie wnosisz, jeżeli suma naliczonych opłat za poszczególne komponenty środowiska nie przekroczy 800 zł.

Zaległe opłaty z tytułu korzystania ze środowiska nie wnosisz, jeżeli kwota opłat za dane półrocze nie przekracza 400 zł. Jeżeli wysokość opłat przekracza tę kwotę dodatkowo musisz naliczyć odsetki za zwłokę zgodnie z zapisami ustawy o ordynacji podatkowej.

Zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat środowiskowych nie zwalnia cię ze składania sprawozdań do marsza województwa czy WIOŚ.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Scroll to Top