Kończą się terminy obowiązywania zezwoleń odpadowych

Do 23 stycznia 2015 r. będą obowiązywały zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie „starej” ustawy o odpadach. Obowiązek uzyskania nowych zezwoleń odpadowych wprowadziła ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21 ze zm.). Zgodnie z art. 232 tej ustawy:

  • Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

  • Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przedsiębiorcy prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, którzy nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają do 23 stycznia 2015 r. odpowiedniego zezwolenia, będą działać niezgodnie z przepisami prawa – tj. bez wymaganego zezwolenia.

Aktualnie w Sejmie prowadzone są prace nad zmianą ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. obejmującą przesunięcie terminu wygaśnięcia zezwoleń na zbieranie odpadów oraz zezwoleń na przetwarzanie odpadów, wydanych na podstawie „starej” ustawy o odpadach o kolejny rok tj. do 23 stycznia 2016 r.

Przedłużenie terminu ma ułatwić prace urzędom, do których wpłynęło w ostatnim czasie bardzo dużo wniosków o nowe zezwolenia oraz dać szanse wszystkim tym przedsiębiorcom którzy nie zdołają na czas uzyskać nowych decyzji.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.)

Scroll to Top