Nowa lista instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego

Równocześnie z nowelizacją Prawa Ochrony Środowiska weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014.1169). Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z obowiązku dostosowania polskich przepisów do zmian wprowadzonych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE która to poszerzyła listę instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, nie ujętych w dotychczas obowiązującej Dyrektywie IPPC.

Na tej liście znalazły się m.in.:

  • instalacje produkcji tlenku magnezu w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,

  • instalacje do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę,

  • instalacje do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny,

  • instalacje do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Przedsiębiorcy eksploatujący instalacje, które od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia podlegają pod obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, maja czas na jego uzyskanie do 1 lipca 2015 r. Eksploatacja instalacji po tym terminie bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego będzie traktowana jak niezgodna z prawem – tzn. bez wymaganego pozwolenia.

Nowe rozporządzenie w całości uchyla dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014.1169)

Scroll to Top