Nowe sankcje w BDO!

Zmiany w BDO!

Przypominamy, iż obowiązkowi rejestracji w Bazie danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Obowiązkowi wpisu podlega szereg rodzajów działalności gospodarczej. Mimo, iż BDO funkcjonuje od 2018 r., a moduły dotyczące ewidencji i sprawozdawczości zostały uruchomione od 1 stycznia 2020 r., to nie wszyscy zobowiązani przedsiębiorcy widnieją w rejestrze BDO.

Dotychczasowe sankcje za brak działania zgodnie z BDO

Do czasów przed nowelizacją tj. przed 23 września 2021 r. sankcją za niedostosowanie się do przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO dzieliły się na dwie kategorie:

a) grzywna w wymiarze od 100 zł do ponad 1 miliona złotych lub areszt wymierzany przez Sąd

b) administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5.000 złotych do 1 miliona złotych nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Zmiany w sankcjach za brak działania zgodnie z BDO

Ustawa z dnia 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648) wprowadza sankcję w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie polegające na wykonywaniu obowiązku gospodarowania odpadami przez podmioty, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru. W opinii ustawodawcy wzmocnienie sankcji w tym zakresie (zamiana kary grzywny na karę pieniężną) pozwoli na skuteczniejsze działania Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze zwalczania nielegalnych działań w gospodarce odpadami i będzie miało wymiar dyscyplinujący dla podmiotów działających w tej branży.

Ponadto ustawodawca wprowadził sankcję w postaci administracyjnej kary za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska będzie wymierzać karę pieniężną w wysokości od 1.000 zł do nawet 1 mln zł.

Dla kogo te zmiany w BDO mogą być istotne?

Szczególne znaczenie w zakresie zmiany z sankcji grzywny na administracyjną karę pieniężną będzie odczuwalne dla przedsiębiorców ubiegających się o kolejne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Przypominamy, że temu komu wymierzono w okresie ostatnich 10 lat, trzykrotnie karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach w łącznej wysokości 150 tysięcy złotych należy odmówić wydania kolejnego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Problemy z BDO. Przykłady z praktyki

Bazując na naszym doświadczeniu, wielu przedsiębiorców popełnia błędy przy prowadzeniu ewidencji odpadów, narażając się tym samym na negatywne konsekwencje wymienione we wcześniejszej części wpisu. Najczęstsze błędy to:

a) brak wpisu do BDO,

b) nieprowadzenie karty ewidencji odpadów,

c) ewidencjonowanie tylko wybranych odpadów,

d) prowadzenie jednej (wspólnej ewidencji odpadów) dla kilku miejsc działalności.

Jeśli zastanawiasz się, czy jesteś zgodny z wymaganiami BDO napisz do Nas! Wyjaśnimy Twoje wątpliwości.

OFERTA W ZAKRESIE PROWADZENIA BDO BAZA DANYCH ODPADOWYCH

Możesz skorzystać również z formularza poniżej. 

Scroll to Top