Nowy katalog odpadów

Od początku stycznia 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923). Nowy katalog wprowadzono z uwagi na wejście w życie nowej ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. transponującej do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Zgodnie z art. 250 ust. 1. ustawy o odpadach w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy niezbędne było wydanie nowego rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów z jednoczesnym uchyleniem obowiązującego dotychczas tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206).

W nowym katalogu odpadów wprowadzono poniższe zmiany:

1. Dodano 3 rodzaje odpadów niebezpiecznych:

  • 01 03 10* – Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07,

  • 16 03 07* – Rtęć metaliczna,

  • 19 03 08* – Częściowo ustabilizowana rtęć.

2. W związku dodaniem nowych rodzajów odpadów dostosowano opisy odpadów o kodach 01 03 09 i 19 03 04*.

3. Zmieniono opisy nazw:

  • dwóch grup odpadów: 02, 18,

  • siedmiu podgrup odpadów: 02 01, 10 12, 17 03, 17 06, 17 08, 18 01, 18 02,

  • szesnastu rodzajów odpadów: 06 08 02*, 10 04 02*, 10 05 10*, 10 05 11, 10 06 02, 10 07 02, 10 08 10*, 10 08 11, 15 01 10*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 18 01 04, 20 01 41.

Od nowego roku przy ewidencji odpadów oraz przy sporządzaniu rocznych sprawozdań za obecny rok i następne lata należy posługiwać się nazwami i kodami odpadów uwzględniając nowy katalog odpadów.

Podstawa prawna:

Scroll to Top