Ocena oddziaływania na środowisko

05

Ocena oddziaływania na środowisko

Wykonamy dla Ciebie pełną a ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Czas realizacji to 3-6 tygodni.

Przedsięwzięcia, których dotyczy procedura oceny oddziaływania na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jeśli Twoja inwestycja zalicza się do tej kategorii musisz przeprowadzić ocenę OOŚ

Wygląda to następująco – należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta poniższe dokumenty

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca się o opinię na temat zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnie zakres raportu OOŚ  do:

Po otrzymaniu ww opinii wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje postanowienie stwierdzające:
a) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w terminie (30 dni),
b) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w terminie 30 dni).

Na postanowienie niniejsze przysługuje zawsze zażalenie.

Jeśli na inwestora został nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to musi sporządzić raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport w zakresie zgodnym z postanowieniem należy przedłożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Podstawa prawna:

Scroll to Top