Ocena oddziaływania na środowisko

05

Ocena oddziaływania na środowisko

Wykonamy dla Ciebie pełną a ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Czas realizacji to 3-6 tygodni.

Przedsięwzięcia, których dotyczy procedura oceny oddziaływania na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jeśli Twoja inwestycja zalicza się do tej kategorii musisz przeprowadzić ocenę OOŚ

Wygląda to następująco – należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta poniższe dokumenty

  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ),
  • załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia,
  • pozostałe wymagane ustawowo załączniki (np. wypisy z rejestru gruntów)

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca się o opinię na temat zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnie zakres raportu OOŚ  do:

  • regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w terminie 14 dni), oraz
  • właściwego inspektora sanitarnego (w terminie 14 dni).

Po otrzymaniu ww opinii wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje postanowienie stwierdzające:
a) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w terminie (30 dni),
b) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w terminie 30 dni).

Na postanowienie niniejsze przysługuje zawsze zażalenie.

Jeśli na inwestora został nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to musi sporządzić raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport w zakresie zgodnym z postanowieniem należy przedłożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Podstawa prawna:

  • USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150),
  • USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227),
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397).
Zadzwoń
+48 500 100 483
Zadzwoń
Przewiń do góry