Odwołania od decyzji administracyjnych

09

Odwołania od decyzji administracyjnych

Prowadzimy na zlecenie naszych klientów i w ich imieniu postępowania administracyjne, a w szczególności:

  • postępowania odwoławcze przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi (SKO), przed Wojewodami oraz przed Ministrem Ochrony Środowiska
  • postępowania sądowo-administracyjne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA) i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA).

Sporządzamy profesjonalne zażalenia, odwołania od decyzji administracyjnych i skargi od decyzji organów II instancji, łącząc wiedzę prawniczą z wieloletnim doświadczeniem oraz bezcennymi wiadomościami technicznymi. Koszty tych usług ustalane są zawsze indywidualnie.

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń 61 813 98 97 lub wyślij zapytanie mailem biuro@grupabespoke.pl. Możesz też zapoznać się z poniższą  listą najczęściej zadawanych pytań w tym zakresie:

Najczęściej zadawane pytania

Odwołanie od decyzji skierowane do SKO jest bezpłatne. Opłatę skarbową ponosisz jedynie w przypadku ustalenia pełnomocnictwa – 17 zł za każdego pełnomocnika.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez SKO, możesz ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Zaskarżenie decyzji SKO jest płatne. Koszty opłaty sadowej są uzależnione od rodzaju zaskarżanej decyzji. Wysokość opłat sądowych określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2003.221.2193 ze zm.).

Przykładowo za złożenie skargi na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym zapłacisz 100 zł, za skargi dotyczące koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej zapłacisz od 500 zł do 10 000 zł.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2003.221.2193 ze zm.)

Na wniesienie odwołania do SKO masz 14 dni od daty doręczenia decyzji. Po upływie tego czasu decyzja staje się ostateczna i wszelkie odwołania nie będą uwzględniane. Wyjątkiem jest sytuacja, w której z niezależnych od ciebie powodów np. choroba, pobyt w szpitalu, od decyzji urzędu nie mogłeś się odwołać w wyznaczonym terminie. W takim przypadku masz 7 dni od dnia ustania przyczyny niedotrzymania terminu (np. od dnia wyjścia ze szpitala) na wystąpienie o przywrócenie terminu na składanie odwołań.

Odwołanie do SKO możesz złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym. Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie złożenia odwołania – dowód nadania listu poleconego lub podbitą przez urzędnika kopię składanego dokumentu.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.)

karga do WSA nie wstrzymuje wykonania zaskarżanej decyzji. Decyzja może zostać wstrzymana w przypadku, gdy do skargi dołączysz wniosek o jej wstrzymanie. Sąd może orzec wstrzymać wykonywanie decyzji w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Odwołanie się od decyzji do SKO w ustawowo określonym terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Wyjątek stanowią decyzje, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Wykonuje się je jeszcze przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2012.270 ze zm.)

Scroll to Top