Opłaty za korzystanie ze środowiska

11

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Wykonamy dla Ciebie szybko i fachowo coroczne sprawozdanie oraz rozliczenie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska związanych z:

  • wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza
  • wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi
  • poborem wód
  • składowaniem odpadów.

Postaramy się aby w ramach obowiązujących przepisów zoptymalizować wysokość tych opłat. Potrafimy doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązania. Koszt wykonania  rocznego sprawozdania zaczyna się od 100 złotych

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń 61 813 98 97 lub wyślij zapytanie mailem biuro@grupabespoke.pl. Możesz też zapoznać się z poniższą  listą najczęściej zadawanych pytań:

Najczęściej zadawane pytania

Opłacie za korzystanie ze środowiska podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.

Ponadto opłatą marszałkowskim podlegają również osoby fizyczne które:

  • ogrzewają szklarnie kotłownią na węgiel kamienny o łącznej nominalnej mocy powyżej 5 MWt,
  • pobierają wody podziemne do nawadniania gruntów lub upraw za pomocą deszczowni,
  • pobierają wody podziemne lub powierzchniowe na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego w ilości powyżej 5 m3/d,
  • wprowadzają ścieki z gospodarstwa domowego lub rolnego do wód lub do ziemi w ilości większej niż 5 m3/d

oraz jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami takie jak: urzędy, szkoły, stowarzyszenia, fundacje itp.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za 2013 rok nie wnosisz, jeżeli suma naliczonych opłat za poszczególne komponenty środowiska nie przekroczy 800 zł.

Zaległe opłaty z tytułu korzystania ze środowiska nie wnosisz, jeżeli kwota opłat za dane półrocze nie przekracza 400 zł. Jeżeli wysokość opłat przekracza tę kwotę dodatkowo musisz naliczyć odsetki za zwłokę zgodnie z zapisami ustawy o ordynacji podatkowej.

Zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat środowiskowych nie zwalnia cię ze składania sprawozdań do marsza województwa czy WIOŚ.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Sprawozdanie z tytułu korzystania ze środowiska za 2013 rok składasz w terminie do 31 marca 2014 r. za cały poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wyjątek stanowią opłaty za środki transportu, które wnosi się do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy składasz zaległe sprawozdania za rok 2012 lub wcześniejszy, sprawozdania sporządzasz za I i II półrocze i przekładasz je do marszałka województwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Scroll to Top