Pozwolenie emisyjne

10

Pozwolenie emisyjne

Wykonamy dla Ciebie wniosek o wydanie pozwolenia emisyjnego  oraz sporządzimy wymagane zgłoszenie emisyjne instalacji. Działamy szybko i profesjonalnie. Pracowaliśmy dla małych warsztatów i wielkich instalacji przemysłowych, znamy specyfikę różnych źródeł emisji. Potrafimy doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązania. Koszt wykonania wniosku o decyzję/zgłoszenie kształtuje się najczęściej od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń pod numer 61 813 98 97 lub wyślij zapytanie mailowo na adres: biuro@grupabespoke.pl 

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej.

Najczęściej zadawane pytania

Pozwolenie emisyjne czyli decyzje upoważniającą do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, musisz uzyskać dla instalacji z której odprowadzane są zanieczyszczenia w sposób zorganizowany (za pomocą wentylatorów, kominów, zaworów itp.), emitowane substancje objęte są poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia oraz nie jest w niej prowadzona działalność wymieniona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881).

Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza musisz dokonać w przypadku, gdy twoja instalacja wymieniona jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880). Zgodnie z tym, zgłoszeniu podlegają instalacje które nie wymagają pozwolenia emisyjnego poza wyjątkami określonymi w w/w rozporządzeniu.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKAz dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881)

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880)

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia emisyjnego różni się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wielkości przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy zaliczasz się do dużych przedsiębiorców koszt opłaty skarbowej wynosi 2011 zł., gdy prowadzisz działalność wytwórczą w rolnictwie lub zaliczasz się do mikroprzedsiębiorstw lub małych i średnich przedsiębiorców koszt opłaty skarbowej wynosi 506 zł. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie o kolejne 17 zł za każdego pełnomocnika.

Opłatę skarbową wnosisz na konto organu wydającego decyzję – w większości przypadków jest to starosta, a dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko marszałek województwa.  Dowód uiszczenia opłaty musisz dołączyć do wniosku. Kwota opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.)

przypadku przedsięwzięć dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiskowo) lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w przypadku przedsięwzięć na terenach zamkniętych). Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 184 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, załączasz dowód wniesienia opłaty skarbowej oraz pozostałe załączniki:

  1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
  2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Dodatkowo, jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Urząd wydaje pozwolenie emisyjne na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Pozwolenie emisyjne uzyskasz w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku, a w przypadku  bardziej skomplikowanej sprawy – w ciągu 2 miesięcy.

Wniosek o uzyskanie pozwolenia emisyjnego składasz do starosty właściwego ze względu na lokalizacje instalacji. W przypadku, gdy twoja instalacja znajduje się na terenach zamkniętych wniosek kierujesz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a gdy zalicza się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko do Marszałka Województwa.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Scroll to Top