Pozwolenie wodnoprawne

08

Pozwolenie wodnoprawne

Możemy sporządzić dla Ciebie profesjonalny operat wodnoprawny i  uzyskać pozwolenia wodnoprawne na: wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód powierzchniowych,budowę urządzeń wodnych, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje  szkodliwe.  Koszt wykonania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego uzależniony jest od rodzaju i skomplikowania sprawy. Czas wykonania opracowania to 2-4 tygodnie.

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń 61 813 98 97 lub wyślij zapytanie mailem biuro@grupabespoke.pl. Możesz też zapoznać się z poniższą listą najczęściej zadawanych pytań w tym zakresie:

Najczęściej zadawane pytania

Pozwolenie wodnoprawne musisz uzyskać jeśli pobierasz lub odprowadzasz wody powierzchniowe lub podziemne, wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi, korzystasz z wód do celów energetycznych, zamierzasz wybudować urządzenia wodne (budowle piętrzące, studnie, stawy rybne, pomosty, wyloty urządzeń kanalizacyjnych), wprowadzasz ścieki do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów, odwadniasz obiekty i wykopy budowlane. Wszystkie rodzaje działalności i przedsięwzięć dla których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne znajdziesz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 ).

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 ).

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego musisz załączyć potwierdzenie wykonania opłaty skarbowej w wysokości 217 zł. Kwota ta jest jednakowa dla wszystkich wniosków o pozwolenie wodnoprawne bez względu czy dotyczą szczególnego korzystania z wód czy budowy urządzeń wodnych. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie o kolejne 17 zł za każdego pełnomocnika.

Opłatę skarbową wnosisz na konto organu wydającego decyzję – starosty lub marszałka  województwa. Kwota opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.)

Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, wraz z niezbędnymi załącznikami składasz do starosty, marszałka województwa w przypadku gdy wniosek dotyczy szczególnego korzystania z wód, wykonywania urządzeń wodnych lub eksploatacji instalacji bądź urządzeń wodnych związanych z przedsięwzięciami lub instalacjami zawsze znacząco oddziałującymi na środowisko lub Dyrektora regionalnego zarządu gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w całości lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnegu musisz załączyć operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z art. 132 Prawa wodnego. Urząd wydaje pozwolenie wodnoprawne na czas oznaczony, przy czym okres obowiązywania uzależniony jest od  rodzaju wnioskowanej działalności:

 1. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat,
 2. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat,
 3. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata,
 4. pozwolenie wodnoprawne na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Podstawa prawna:Watch Consumed (2015) Full Movie Online Streaming Online and Download

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t.)

Składając wniosek o pozwolenie wodnoprawne musisz załączyć do wniosku odpowiednie dokumenty:

 1. w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego załączasz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy jeżeli  jest ona wymagana,
 2. w przypadku wniosku o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska załączasz zgodę właściciela tych urządzeń,
 3. w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja,
 4. w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego do pozwolenia wodnoprawnwgo załączasz dokumentacje hydrogeologiczną sporządzona przez uprawnionego projektanta.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t.)

Stroną postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oprócz wnioskodawcy ubiegającego się o pozwolenie jest:

 1. właściciel wody,
 2. właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których wprowadzane będą ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
 3. właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
 4. władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
 5. uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t.)

Scroll to Top