Pozwolenie zintegrowane

03

Pozwolenie zintegrowane

Sporządzamy wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz wszelkich zmian tych pozwoleń.  Wykonaliśmy opracowania dla kilkudziesięciu instalacji zarówno o charakterze  przemysłowym jak i rolniczym.  Staramy się zawsze dopasować do potrzeb klienta oraz lokalnej specyfiki danej instalacji. Koszt wykonania wniosku wydanie pozwolenia zintegrowanego lub jego zmianę zawsze ustalany jest indywidualnie. Czas wykonania opracowania to 2-4 tygodnie.

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń 61 813 98 97 lub wyślij zapytanie mailem biuro@grupabespoke.pl. Możesz też zapoznać się z poniższą  listą najczęściej zadawanych pytań w tym zakresie:

Najczęściej zadawane pytania

Pozwolenie zintegrowane musisz uzyskać jeżeli prowadzisz instalację, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Wykaz instalacji które wymagają pozwolenia zintegrowanego znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2002.122.1055). Pozwolenie zintegrowane łączy w sobie pozwolenia sektorowe: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, pobór wód i odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. Brak tego pozwolenia jest równoznaczne z wstrzymaniem pracy czy zamknięciem instalacji.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2002.122.1055)

Złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego obarczone jest opłatą skarbową oraz opłatą rejestracyjną. W przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą i zaliczasz się do dużych przedsiębiorców koszt opłaty skarbowej wynosi 2011 zł., gdy prowadzisz działalność wytwórczą w rolnictwie lub zaliczasz się do mikroprzedsiębiorstw lub małych i średnich przedsiębiorców koszt opłaty skarbowej wynosi 506 zł. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie o kolejne 17 zł za każdego pełnomocnika.

Opłatę skarbową wnosisz na konto organu wydającego decyzję – w większości przypadków jest to starosta, a dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko marszałek województwa. Dowód uiszczenia opłaty musisz dołączyć do wniosku. Kwota opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.).

Koszty opłaty rejestracyjnej musisz obliczyć indywidualnie dla swojej instalacji na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.2002.190.1591). W przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji również ponosisz opłatę w wysokości 50 % opłaty rejestracyjnej.

Opłatę rejestracyjną wnosisz na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych stanowiących równowartość należnej kwoty w euro, według średniego kursu złotego do euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wnoszenia opłaty rejestracyjnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U.2002.190.1591)

Wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego składasz do starosty, a w przypadku przedsięwzięć dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiskowo – do marszałka województwa. Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 184 i art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, załączasz dowód wniesienia opłaty skarbowej i opłaty rejestracyjnej oraz pozostałe załączniki określone w art. 208 w/w ustawy. Bez uiszczenia opłat wniosek nie zostanie rozpatrzony. W toku postępowania urząd przesyła kopie wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego Ministrowi Środowiska oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Po zapoznaniu się z całością dokumentacji i ewentualnymi uzupełnieniami urząd wydaje pozwolenie zintegrowane, podaje tę informację do publicznej wiadomości a kopie decyzji przesyła Ministrowi Środowiska.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Gdy składasz wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego po raz pierwszy lub twój wniosek dotyczy zmiany warunków pozwolenia w związku z zamiarem wprowadzenia istotnych zmian w warunkach funkcjonowania instalacji, pozwolenie zintegrowane uzyskasz w terminie do 6 miesięcy od złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego składasz do starosty właściwego ze względu na lokalizacje instalacji. W przypadku, gdy twoja instalacja znajduje się na terenach zamkniętych wniosek kierujesz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a gdy zalicza się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko do marszałka województwa.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Stroną postępowania o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego, poza prowadzącym instalację, są właściciele działek na których utworzono obszar ograniczonego użytkowania. Ponadto stroną postępowania może być również organizacja ekologiczna, która zgłosi chęć udziału w postępowaniu.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Scroll to Top