Raport oddziaływania na środowisko

11

Raport oddziaływania na środowisko

Wykonamy dla Ciebie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Czas realizacji to 2-4 tygodnie.

Raport OOŚ Jest to jest jeden z podstawowych elementów oceny oddziaływania na środowisko. Konieczność przygotowania raportu OOŚ przez inwestora i jego załączenia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje każdorazowo, gdy dla danego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Może to nastąpić w dwojaki sposób:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W raporcie powinno się także znaleźć streszczenie wszystkich zawartych informacji w języku nietechnicznym, informacje dotyczące autorów dokumentu oraz źródła danych stanowiących podstawę jego opracowania.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227).

Scroll to Top