Wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2015

W sierpniu zostało wydane Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2014 roku w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2015 (M.P. 2014. 648).

Obwieszczenie to przedstawia:

 • górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – załącznik nr 1;

 • jednostkowe stawki kar za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki:

  – dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej – załącznik nr 2;

  – minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach – załącznik nr 2;

  – dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu – załącznik nr 2;

 • jednostkowe stawki kary za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków – załącznik nr 3;

 • jednostkowe stawki kary za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków – załącznik nr 4;

 • jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu – załącznik nr 5;

 • jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, wynoszącą 12,76 zł za jeden litr;

 • jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, wynoszącą 12,76 zł za jeden m3;

 • jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, wynoszącą 12,76 zł za jeden m3;

 • górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, wynoszącą 65,37 zł za jeden dB przekroczenia.

Stawki opłat, ustalane corocznie, zgodnie z art. 291 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz.U.2013.1232), podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawa prawna:

Scroll to Top