Jak wygląda procedura dotycząca pozwolenia emisyjnego?

Wniosek o uzyskanie pozwolenia emisyjnego składasz do starosty, marszałka województwa (w przypadku przedsięwzięć dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiskowo) lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w przypadku przedsięwzięć na terenach zamkniętych). Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 184 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, załączasz dowód wniesienia opłaty skarbowej oraz pozostałe załączniki:

  1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
  2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Dodatkowo, jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Urząd wydaje pozwolenie emisyjne na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)